İbrahim Ethem Güney

Hayalleriyle yaşayan, yetkin olmaya çalışan, Mühendislik, Girişimcilik, Gazetecilik arasında hayata tutunmaya gayret gösteren bir genç.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store